Algemene voorwaarden Incasso Formule2017-05-11T10:26:04+00:00

MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN INCASSO FORMULE
Algemene voorwaarden Incassoformule Van Seters & Stoelhorst Advocaten

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle overeenkomsten met Van Seters & Stoelhorst Advocaten aangaande de Incassoformule zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Van Seters & Stoelhorst Advocaten is een kostenmaatschap van natuurlijke personen.
1.3 Alle opdrachten worden verstrekt en aanvaard door één van de advocaatpartners van de kostenmaatschap Van Seters & Stoelhorst Advocaten afzonderlijk, zijnde de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2: Overeenkomst Incassoformule
2.1 De Incassoformule is uitsluitend bestemd voor het buitengerechtelijk incasseren van een opeisbare en onbetwiste geldvordering.
2.2 De opdrachtnemer kan de overeenkomst die onder de Incassoformule is ontstaan, beëindigen in het geval de te incasseren geldvordering wordt betwist dan wel in het geval de opdrachtnemer van mening is dat het incasseren van de geldvordering zich niet langer leent voor de Incassoformule.
2.3 Andere werkzaamheden dan die betrekking hebben op de Incassoformule vallen uitdrukkelijk niet onder de overeenkomst en worden uitsluitend onder het toepasselijke uurtarief van de opdrachtnemer verricht.

Artikel 3: Kosten Incassoformule
3.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst onder de Incassoformule is de opdrachtgever de navolgende kosten (te vermeerderen met BTW) ter zake van honorarium verschuldigd aan de opdrachtnemer:

  • aanmaken dossier, beoordelen facturen
kosteloos
  • Kamer van Koophandel controle
kosteloos
  • aanmaken eerste brief
EUR 25
  • aanmaken tweede brief
EUR 15
  • aanmaken derde brief
  • inclusief een aanzegging tot een gerechtelijke procedure met concept dagvaarding
    of concept faillissementsverzoek
EUR 115

3.2 De genoemde kosten gelden per incasso-opdracht (per debiteur), zijn exclusief BTW en gelden alleen voor opeisbare en onbetwiste geldvorderingen.
3.3 In het geval de geldvordering volledig wordt voldaan, komt de hoofdsom en de rente aan de opdrachtgever toe. De geïncasseerde incassokosten komen aan de opdrachtnemer toe.
3.4 In het geval de geldvordering gedeeltelijk wordt voldaan, zal hieruit zo veel mogelijk de hoofdsom aan de opdrachtgever worden voldaan. Van het resterende geïncasseerde bedrag zal eerst het gedeelte buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtnemer toekomen. In het geval daarna nog een bedrag resteert, dan zal dit aan de opdrachtgever ter zake van rente worden overgemaakt.

Artikel 4: Betalingen
4.1 Declaraties aan de opdrachtgever zijn opeisbaar 14 dagen na declaratiedatum. Betaling dient dan ook binnen deze termijn plaats te vinden.
4.2 De opdrachtgever is na het verstrijken van de betalingstermijn direct in verzuim.
4.3 Bij gebreke van tijdige betaling, is de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
4.4 Bij gebreke van tijdige betaling, heeft de opdrachtnemer recht op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het verschuldigde, alsmede op alle kosten die verband houden met de invordering van de openstaande declaraties.
4.5 Betaling dient steeds zonder korting plaats te vinden. Verrekening of opschorting is niet mogelijk.

Artikel 5: Uitoefening werkzaamheden
5.1 Op de opdrachtnemer rust slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverplichting.
5.2 De opdrachtnemer is gerechtigd hulppersonen in te schakelen. Voor tekortkomingen van hulppersonen is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.
5.3 Toepassing van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt expliciet uitgesloten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 De opdrachtnemer draagt zorg voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de daarvoor door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.
6.2 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer bereid is uit te keren, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
6.3 Behoudens zijdens de opdrachtgever aan te tonen opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het door de opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000,– voor de gevallen dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet bereid is tot uitkering over te gaan.
6.4 Alle klachten ten aanzien van de beroepsuitoefening van de opdrachtnemer dienen op straffe van verval binnen 2 maanden nadat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de beroepsfout, schriftelijk onderbouwd per aangetekende brief of deurwaardersexploot te worden gemeld.

Artikel 7: geschillen
7.1 Op alle overeenkomsten en op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing en is bij uitsluiting de rechtbank Limburg, locatie Roermond, c.q. de kantonrechter te Roermond bevoegd.
7.2 Voor de opdrachtgever bestaat een interne klachtenregeling binnen Van Seters & Stoelhorst Advocaten, alsmede een externe klachtenregeling via de Geschillenregeling Advocatuur.